Historie katedry

Chemické obory existují na Univerzitě Palackého v Olomouci už od jejího obnovení v roce 1946. V počátku to bylo takzvané bienium přírodovědných věd, které v rámci Filozofické fakulty v letech 1948-1951 vzdělávalo posluchače prvních dvou ročníků učitelského studia přírodovědných oborů. Další ročníky potom museli studenti absolvovat na univerzitách v Brně či v Praze.       

V následujícím období let 1953-1959 patřila pod Fakultu přírodních věd Vysoké školy pedagogické Katedra chemie. Studium chemie bylo zaměřeno na učitelství ve studijní kombinaci s fyzikou, matematikou nebo biologií. Vysoká škola pedagogická v roce 1959 zaniká a z její Fakulty přírodních věd vzniká samostatná Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Vedle pedagogické práce se průběžně rozvíjela i vědecká práce, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak i v rámci spolupráce s průmyslovou praxí, především v rámci olomouckého regionu.

V roce 1960 došlo k rozdělení původní Katedry chemie na dvě nová oddělení. Vzniká tak Katedra anorganické chemie a metodiky chemie, která sídlila v původních prostorách na Křížkovského č.10, a Katedra analytické, organické a fyzikální chemie, která získala prostory uvolněné Lékařskou fakultou na Leninově č.8 (dnes Třída Svobody č.8).            

Počátky Katedry anorganické chemie a metodiky chemie nebyly jednoduché. Postupně byl budován přístrojový park a prostory pro experimentální výuku studentů. Z odborného hlediska se katedra zaměřila na výzkum sloučenin prvků vzácných zemin, později prvků přechodných. Nadále trvala i práce v oblasti vzdělávání učitelů.           

V letech 1970-1971 došlo k dalším organizačním změnám a přerozdělení chemických oborů, v rámci kterého bylo Katedře anorganické chemie a metodiky chemie přiřazeno oddělení chemie fyzikální. Od roku 1972 bylo na pracovišti akreditováno odborné studium anorganické chemie. Rozšíření studia o neučitelské obory samozřejmě kladlo značné nároky na odbornou úroveň zaměstnanců. Bylo rovněž nutné vypracovat studijní materiály pro specializované přednášky. V následujících letech Katedra anorganické a fyzikální chemie zajišťuje kvalitní výchovu odborných chemiků i středoškolských profesorů trvající dodnes. Absolventi odborného studia anorganické chemie nalézají uplatnění v akademických ústavech zaměřených na základní výzkum, stejně jako ve vývojových a provozních laboratořích v průmyslové praxi či státní správě. Počátkem 90. let bylo na katedře akreditováno postgraduální studium umožňující nadaným studentům odborné chemie další zvýšení kvalifikace získáním akademického titulu RNDr. nebo vědecké hodnosti Ph.D. V roce 2003 došlo osamostatnění oddělení fyzikální chemie a vzniku Katedry fyzikální chemie. V současné době sídlí Katedra anorganické chemie v nové budově Přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu 12.

Katedra anorganické chemie je dlouhodobě aktivně zapojena do grantové politiky a stala se úspěšným řešitelem projektů a grantů udělovaných Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Ministerstvem průmyslu, Grantové agentury ČR, Grantové agentury Akademie věd ČR, Evropské unie a podobně. Její vědečtí a odborní pracovníci jsou autory či spoluautory řady vědeckých prací prezentovaných v uznávaných odborných zahraničních časopisech i na mezinárodních odborných setkáních chemické veřejnosti.

 

Profilace katedry

Katedra anorganické chemie PřF UP v Olomouci se v současnosti profiluje v několika směrech:

V oblasti výzkumu

se zabýváme syntézou komplexních sloučenin obsahujících jako centrální atom vybrané přechodné kovy v různým oxidačních stavech, např. Pt(II/IV), Fe(II,III), Co(II/III), Ni(II), Zn(II), Cu(II) a lanthanoidy Ln(III), s vlastnostmi vhodnými pro jejich využití v bioaplikacích (protinádorově, protizánětlivě, antiradikálově a antidiabeticky aktivní látky), nanotechnologiích (prekurzory pro přípravu nanočástic oxidů přechodných kovů s předem definovanými vlastnostmi) a materiálového výzkumu (látky mající zajímavé magnetické vlastnosti – molekulové magnety a "spin-crossover" sloučeniny). Více informací o aktuálním výzkumu lze najít zde

V oblasti pedagogické

je naše katedra garantem jednooborového studia anorganické chemie a učitelských kombinací chemie. Pracoviště je držitelem akreditace doktorských studijních programů (RNDr., Ph.D.), akreditace Ph.D. didaktiky a akreditace pro habilitační a profesorská řízení. Naše činnost je také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory, sledování oblíbenosti chemie, tvorbu nových školních experimentů, modernizaci a zjednodušování známých školních experimentů. Pracoviště je garantem dalšího vzdělávání učitelů chemie na základních a středních školách, organizuje chemické olympiády a zájmová chemická praktika pro žáky ZŠ a studenty gymnázia.

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz