Katedra anorganické chemie nabízí k vědecké nebo komerční spolupráci níže uvedené přístrojové vybavení. V případě zájmu kontaktujte vedoucího katedry prof. RNDr. Zdeňka Trávníčka, Ph.D.

 

Monokrystalový difraktometr D8 QUEST (Bruker) vybavený PHOTON 100 CMOS detektorem pro měření v rozsahu teplot 300-90 K.

Monokrystalový difraktometr Oxford Diffraction Xcalibur2 vybavený CCD detektorem Sapphire2 určený k měření v rozsahu teplot 300-90 K.

P8.jpg, 11 kB

600 MHz NMR spektrometr JNM-ECA600II firmy JEOL pro měření vzorků v kapalné fázi a sondou pro měření vzorků v pevné fázi.

P13.jpg, 5 kB

400 MHz NMR spektrometr firmy Varian pro měření spekter vysokého rozlišení vzorků v roztoku.

P13.jpg, 5 kB

SQUID magnetometer model XL-7 od firmy Quantum Design. Měří magnetizaci v teplotním intervalu 1.9 K až do 400 K v magnetickém poli až do 7 T.

Systém na měření fyzikálních vlastností PPMS Dynacool od firmy Quantum Design pracující v rozsahu teplot 1,9 až 400 K a v magnetickém poli až do 9 Tesla.

PPMS Dynacool

Mössbauerovský spektrometr s57Co zdrojem s moderní digitální měřící a regulační techniku CompactRIO pro studium sloučenin železa.

Autoklav

Spektrometr pro elektronovou paramagnetickou rezonanci (EPR) od firmy Magnettech pro měření v rozsahu 9,2–9,6 GHz, 5–650 mT a 103–473 K.

P12.jpg, 11 kB

UHPLC-MS (Dionex/Thermo Scientific) hmotnostní spektrometr s 3D iontovou pastí a zdroji pro ionizaci za atmosférického tlaku (ESI a APCI). 

HPLC - MS

HPLC s vícedetektorovou detekcí (DAD spektrálním detektorem + hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS) Agilent 1260 + Agilent ICP-MS 7700x.

SEM/EDS

Plynový chromatograf Agilent 7890B Series GC s plamenově-ionizačním detektorem (FID) a autosamplerem.

Varian NMR spektrometr

X-ray práškový difraktometr MiniFlex600 (Rigaku) určený ke kvalitativní i kvantitativní analýze difrakčních dat z práškových polykrystalických materiálů.

CHNS-O

FT-IR spektrometr ThermoNicolet Nexus 670 (transmisní, ATR, DRIFT techniky) s FT-Ramanovým modulem Nicolet NXR 9650 s NXE Genie germaniovým detektorem.

P5a.jpg, 5 kB

FT-IR spektrometr Perkin-Elmer Spectrum One k měření spekter pevných látek transmisní technikou ve střední oblasti infračerveného záření.

P3.jpg, 15 kB

UV-VIS spektrometr Perkin-Elmer Lambda40 a Lambda35 určené k měření roztokových a difúzně-reflexních spekter v oblasti 11000-40000 cm-1.

Varian NMR spektrometr

Fluorescenční spektrometr AvaSpec HS1024x122TE je určen k měření emisních (luminiscenčních) spekter kapalných i tuhých látek.

Atomová absorpční spektroskopie

Průtokový cytometr CytoFlex (Beckman Coulter) vybavený třemi laserovými zdroji (488 nm, 638 nm, 405 nm), třinácti fluorescenčními detektory a podavačem pro mikrotitrační destičky.

Izotermický titrační kalorimetr VP-ITC (MicroCal Inc.) pro kalorimetrická měření kapalných vzorků v rozsahu teplot 2–80 °C.

DSC termosystém

TG/DSC termický analyzátor STA449 F1 (Netzsch) s nízkoteplotní (-150 až 1000 °C) a vysokoteplotní (laboratorní teplota až 1600 °C) pecí a autosamplerem.

P11.jpg, 4 kB

Termický analyzátor Exstar 6200 (Seiko Instruments) umožňuje pořizovat TGA a DTA záznamy v teplotním intervalu 20 - 1100 °C.

P11.jpg, 4 kB

C, H, N, S chemická analýza prvků - Thermo Scientific Flash 2000 Analyzátor.

Varian NMR spektrometr

Skenovací elektronový mikroskop Tescan VEGA 3 LM s energiově-disperzním spektrometrem (EDS) Bruker XFlash 6|10.

Autoklav

Potenciostat CHI600C (CH Instruments) pro měření cyklické voltametrie (CV) a jiných elektrochemických metod (LSV, CA, CC nebo BE).
P14.jpg, 9 kB

Mikrovlnný reakční systém Monowave 300 (Anton Paar) - reaktor pro mikrovlnnou syntézu se širokým rozsahem provozních podmínek (300 °C, 30 bar)

Autoklav

Reakční autokláv pro různé typy chemických syntéz (např. hydrogenace nebo hydrotermální syntézy) s rozsahem pracovních teplot 0–220 °C a pracovních tlaků 1–60 bar.

P12.jpg, 11 kB

Plamenový atomový absorpční spektrometr iCE 3300 (Thermo Scientific) pro stanovení kovů (Cu, Pt, Fe, Au, Zn, Ru) s plamenem vzduch/C2H2/N2O.

 Izotermický titrační kalorimetr

Počítačový klastr složený z 32 dvouprocesorovych počítačů na Intel Xeon a AMD Dual Core Opteron platformách a dále disponuje 100 GB RAM a 2TB HDD paměti pro kvantové chemické výpočty..

výpočtový server

Magnetováhy MSB-AUTO (Sherwood Scientific) pro měření objemové a hmotnostní magnetické susceptibility při laboratorní teplotě.

P12.jpg, 11 kB

 

 

 

 

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz