Témata prací

Studenti chemických studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou vybrat z široké a pestré nabídky témat absolventských prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Nabídka je primárně, nikoli výhradně, určena pro studenty oborů Bioanorganická chemie, Chemie a Chemie pro víceoborové studium bakalářského studia, oborů Bioanorganická chemie, Anorganická Chemie a Učitelství chemie pro střední školy navazujícího studia, a v neposlední řadě oboru Anorganická chemie doktorského studia. V rámci svých oborů si pak studenti mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z různě tematicky zaměřených absolventských prací. Nabídku témat abolventských prací je možné rozšířit po dohodě se školitelem.

Pro bližší specifikaci typu studia, oboru a tematického okruhu jednotlivých absolventských prací použijte nabídku v záložce napravo a následně zobrazených filtrů.

Seznam tématických prací:

strana: 1 2 3 4

Křížení spinových stavů v komplexech železa(III) se Schiffovými bázemi odvozenými od salicylaldehydu a polydentátních aminů

2019/2020 magisterská Anorganická chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Luminescenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy

2019/2020 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

2019/2020 magisterská Anorganická chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Nanomagnety s fotopřepínatelnými organickými ligandy

2019/2020 magisterská Anorganická chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D

Nové deriváty 15–17členných pyridinových makrocyklů a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2019/2020 magisterská Anorganická chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-methyl-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s niklem

2019/2020 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Příprava magneticky zajímavých komplexů železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem

2019/2020 magisterská Anorganická chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Příprava vzorových komplexů využitelných ve výuce teorie koordinačních sloučenin

2019/2020 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

2019/2020 magisterská Anorganická chemie/Učitelské kombinace Výpočetní chemie vypsaná 

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Vícejaderné komplexní sloučeniny platinových kovů s polydentátními heterocyklickými ligandy

2019/2020 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Využití metod krystalového inženýrství u železitých sloučenin vykazujících křížení spinových stavů

2019/2020 magisterská Anorganická chemie/Učitelské kombinace Molekulový magnetismus vypsaná 

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická kinetika

2019/2020 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Chemická termodynamika

2019/2020 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie vypsaná 

vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

15-17členné piperazinové makrocyklické ligandy a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy

2019/2020 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetizmus obhájená 

student: Bc. Eva Zahradníková (Anorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny tetrazolyl-indolů a studium jejich vlastností

2019/2020 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Petr Halaš (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny vybraných kovů s ligandy na bázi imidazolu a s potenciální inhibiční aktivitou enzymu aromatázy

2019/2020 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Příprava dvojjaderných biologicky aktivních komplexů makrocyklického ligandu

2019/2020 magisterská Bioanorganická chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Bc. Vladimír Cesnek (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Svět prvků – interaktivní periodická tabulka

2019/2020 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Bc. Pavel Trávníček (Učitelství chemie pro střední školy, 2. ročník)
vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Vybrané NAMPT inhibitory jako ligandy biologicky perspektivních koordinačních sloučenin

2019/2020 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Klaudia Máliková (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: Doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Struktura atomů a molekul, chemická vazba

2019/2020 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Bc. Zuzana Kopečná (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Fotomagneticky aktivní molekulové magnety

2019/2020 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Integrace přírodovědného vzdělávání

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Komplexy přechodných kovů s makrocyklickými ligandy využitelné v oblasti molekulového magnetizmu

2019/2020 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.                                                                                  konzultant: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny s magnetickou bi- anebo multistabilitou - materiály pro novou generaci paměťových zařízení

2019/2020 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

školitel: doc. Ing. Ivan Šalitroš, Ph.D.

Kvantitativní vztahy mezi strukturou a luminiscenčními vlastnostmi materiálově zajímavých komplexů platinových kovů: Experimentálně-teoretická studie

2019/2020 doktorská Anorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Metody ověřování přírodovědné gramotnosti

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Modely a modelování ve výuce chemie

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Příprava, charakterizace a potenciální využití MOF-sloučenin

2019/2020 doktorská Anorganická chemie Anorganická chemie vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.

Role informačních technologií při tvorbě virtuálních modelů moderních chemických výrob pro výuku na základních a středních školách v ČR

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Současné problémy chemického vzdělávání

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Světlem indukovaný spinový přechod v koordinačních sloučeninách železa

2019/2020 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetizmus vypsaná 

školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Teorie a praxe tvorby a hodnocení učebnic chemie

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Transfer nových vědeckých poznatků do výuky chemie

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Učební úlohy v chemii - tvorba úloh, sestavování, ověřování a vyhodnocování testů

2019/2020 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie - prezenční i kombinované studium vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Chemické prvky v kostce

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Magdalena Pařízková (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)                                     vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Interaktivní tabule při výuce chemie

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Martin Kopecký (Chemie pro víceoborové studium, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)

2018/2019 bakalářská Chemie Analytická instrumentace obhájená 

student: Jozef Kristek (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)                                                          vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Pikolinato komplexy lanthanoidů a jejich využití v medicíně a biologických vědách

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Adam Sztula (Bioanorganická chemie, 3. roč.)                                                                  vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, Ph.D.

Průmyslové výroby klíčových kovů a nekovů

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Antónia Kurillová (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)                                                vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D. 

Sloučeniny přechodných prvků v léčbě Diabetes mellitus

2018/2019 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Igor Řezáč (Chemie pro víceoborové studium, 2. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Studium sloučenin pomocí infračervené spektroskopie – tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin

2018/2019 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace obhájená 

student: Tereza Kulíšková (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Koordinační sloučeniny s fosfonátovými ligandy

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Barbora Rybníčková
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)

2018/2019 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Marie Pražáková (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Polosendvičové komplexy tantalu

2018/2019 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Bc. Přemysl Lexa (Anorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Inhibitory MDR proteinů jako vhodné ligandy pro přípravu biologicky aktivních koordinačních sloučenin

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Petr Halaš (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Jednojaderné Co(II) komplexy s koordinační geometrií na pomezí hexa a heptakoordinace: magnetické a strukturní vlastnosti

2017/2018 bakalářská Chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Ondřej František Fellner (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Kobaltité komplexy pro hypoxií řízený transport biologicky aktivních molekul

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Klaudia Maliková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Optimalizace krystalizačních podmínek pro přípravu monokrystalů systému komplexní sloučenina-protein

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 

student: Lukáš Masaryk (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D

Příprava 19-členného pyridinového makrocyklického ligandu s využití NMR spektroskopie při jeho analýze

2017/2018 bakalářská Chemie Analytická instrumentace obhájená 

student: Vladimír Cesnek (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

Příprava můstkových ligandů pro dvoujaderné komplexní sloučeniny kondenzací aromatických aldehydů s beta-diketony

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Lucie Kotásková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

strana: 1 2 3 4

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz