Témata prací

Studenti chemických studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou vybrat z široké a pestré nabídky témat absolventských prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Nabídka je primárně, nikoli výhradně, určena pro studenty oborů Bioanorganická chemie, Chemie a Chemie pro víceoborové studium bakalářského studia, oborů Bioanorganická chemie, Anorganická Chemie a Učitelství chemie pro střední školy navazujícího studia, a v neposlední řadě oboru Anorganická chemie doktorského studia. V rámci svých oborů si pak studenti mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z různě tematicky zaměřených absolventských prací.

Pro bližší specifikaci typu studia, oboru a tematického okruhu jednotlivých absolventských prací použijte nabídku v záložce napravo a následně zobrazených filtrů.

Seznam tématických prací:

strana: 1 2 3

Studium sloučenin pomocí infračervené spektroskopie – tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin

2017/2018 bakalářská Učitelské kombinace Analytická instrumentace řešená 

student: Tereza Kulíšková (Chemie pro víceoborové studium, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Studium vlivu UVA záření na vlastnosti vybraných komplexů platiny v roztoku

2017/2018 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace řešená 

student: Klára Kurková (Bioanorganická chemie, 3. roč.)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Magnetické vlastnosti a struktura pentakoordinovaných sloučenín Co(II) s tri- a tetradentátními ligandy odvozenými od alifatických triaminů

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie obhájená 

student: Bc. Lubomír Havlíček (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin přechodných prvků s ligandy obsahujícími triazen-1-oxid

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Bc. Michaela Netopilová (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných a polymerních koordinačních sloučenin lanthanoidů

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Bc. Kamil Kotrle (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace protinádorově perspektivních vícejaderných komplexů vybraných přechodných kovů

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Zdeňka Šinclová (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vliv strukturní distorze a variace elektronových a vazebných vlastností ligandu na magnetickou anizotropii tetrakoordinovaných sloučenin Co(II)

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Bc. Daniel Dvořák (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Koordinační sloučeniny s fosfonátovými ligandy

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Barbora Rybníčková
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)

2017/2018 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Marie Pražáková (Bioanorganická chemie, 1. roč.)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Polosendvičové komplexy tantalu

2017/2018 magisterská Anorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Bc. Přemysl Lexa (Anorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza a studium komplexních sloučenin Co(III) a pentadentátních Schiffových bazí a studium jejich protinádorové aktivity

2017/2018 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 
student: Bc. Stanislav Kučera (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Vliv substituce cyklopentadienylového kruhu na vlastnosti vybraných polosendvičových komplexů iridia

2017/2018 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie řešená 

student: Bc. Zuzana Barbuščáková (Bioanorganická chemie, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Koordinační sloučeniny

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Alexandra Gordina (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vývoj databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie: Struktura atomů a molekul, chemická vazba

2017/2018 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie řešená 

student: Bc. Zuzana Kopečná (Učitelství chemie pro střední školy, 2. roč.)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Ladění magnetické anizotropie u vícejaderných a polymerních komplexů, např. Co, Mn a Ni

2017/2018 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Mgr. Marek Machata (Anorganická chemie, 5. roč.)
školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
konzultant: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Kvantitativní vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou biologicky zajímavých komplexů platinových kovů: Experimentálně-teoretická analýza

2017/2018 doktorská Anorganická chemie Anorganická chemie řešená 

student: Mgr. Adéla Gottwaldová (Anorganická chemie, 2. roč.)
školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Příprava a studium magneticky multifunkčních koordinačních sloučenin vykazujících změnu spinového stavu a pomalou relaxaci magnetizace

2017/2018 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus řešená 

student: Mgr. Pavel Zoufalý (Anorganická chemie, 2. roč.)
školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Bisfosfonáty a jejich koordinační sloučeniny v medicíně

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Barbora Rybníčková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Interaktivní tabule ve výuce vybraných kapitol z organické chemie

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 

student: Michaela Fojtíková
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy

2016/2017 bakalářská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 
student: Eva Zahradníková (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Modelové organokovové sloučeniny ruthenia s 2´-hydroxychalkony: příprava a charakterizace.

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 
student: Anna Havlíčková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava 12/14-členných pyridinových makrocyklických ligandů využitelných v diagnostických zobrazovacích metodách

2016/2017 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Marie Pražáková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Deriváty přemostěného cyklamu obsahující pyridinovou funkční skupinu

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 
student: Bc. Veronika Fialová (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace tetrakarboxylato Pt(IV) komplexů

2016/2017 magisterská Učitelské kombinace Anorganická chemie obhájená 

student: Bc. David Bogdanovič (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Experimentální a teoretické studium magnetické výměnné interakce a anizotropie v polyjaderných koordinačních sloučeninách přechodných kovů

2016/2017 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Komplexy makrocyklických ligandů a vybraných přechodných kovů se zajímavými magnetickými vlastnostmi

2016/2017 doktorská Anorganická chemie Molekulový magnetismus vypsaná 

školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
konzultant: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexy vybraných přechodných kovů jako chemoterapeutika s multicentrickým účinkem

2016/2017 doktorská Anorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
konzultant: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

Příprava polosendvičových komplexů prvků V.B. skupiny a studium jejich biologické a katalytické aktivity

2016/2017 doktorská Anorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

školitel: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Role informačních technologií při tvorbě virtuálních modelů moderních chemických výrob pro výuku na základních a středních školách v ČR

2016/2017 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie vypsaná 

školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vliv koordinace protinádorových léčiv a jejich prekurzorů v komplexech přechodných kovů na biologickou aktivitu produktu

2016/2017 doktorská Anorganická chemie Bioanorganická chemie vypsaná 

školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Vybrané pokročilé experimentální metody využitelné ve středoškolském vzdělávání

2016/2017 doktorská Didaktika chemie Didaktika chemie vypsaná 

školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Biologicky aktivní komplexy vybraných kovů VIII.B. skupiny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 
student: Eva Máčalová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Deriváty 7-azaindolu a jejich koordinační sloučeniny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Eva Jakubová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Magnetické vlastnosti pentakoordinovaných komplexů niklu a kobaltu

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 
student: Lubomír Havlíček (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti tetrakoordinovaných komplexů niklu a kobaltu

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 
student: Daniel Dvořák (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných a polymerních koordinačních sloučenin lanthanoidů

2015/2016 bakalářská Chemie Molekulový magnetismus obhájená 

student: Kamil Kotrle (Chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. 

Nanočástice fluoridů lanthanoidů v medicíně

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Nanomateriálová chemie obhájená 

studentka: Michaela Netopilová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava a charakterizace mixed-ligand komplexů platiny

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Martina Uhrová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Ruthenium jako centrální kov medicínsky zajímavých komplexů

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 
student: Klára Míčková (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Stavové chování plynů – chemické experimenty podporované systémem Vernier

2015/2016 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Zuzana Kopečná (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Tantal jako centrální atom biologicky perspektivních komplexů? Literární rešerše a syntéza modelových sloučenin

2015/2016 bakalářská Učitelské kombinace Bioanorganická chemie obhájená 

student: Přemysl Lexa (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Využití luminiscenční spektroskopie v chemii komplexních sloučenin mědi a zinku

2015/2016 bakalářská Bioanorganická chemie Analytická instrumentace obhájená 
student: Vendula Čermáková (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Chemická olympiáda v ČR – vývoj a obtížnost úloh v praktické části

2015/2016 magisterská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Bc. Klára Černá (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Kvantově-chemické studium struktury a spektrálních vlastností koordinačních sloučenin manganu a železa vykazujících křížení spinových stavů

2015/2016 magisterská Učitelské Kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Bc. Adéla Gottwaldová (Učitelství chemie pro střední školy)
vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Syntéza a studium komplexů přechodných kovů s deriváty 4-azaindolu

2015/2016 magisterská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Bc. Ivan Saksa (Bioanorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Zlatem obalené nanočástice na bázi oxidů železa funkcionalizované biologicky aktivními komplexy

2015/2016 magisterská Anorganická chemie Nanomateriálová chemie obhájená 
student: Bc. David Smola (Anorganická chemie)
vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Interaktivní tabule – atraktivní nástroj ve výuce chemie

2014/2015 bakalářská Učitelské kombinace Didaktika chemie obhájená 
student: Alexandra Gordina (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Potenciální medicínské využití měďnatých komplexů s N-donorovými ligandy

2014/2015 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 

student: Stanislav Kučera (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Příprava a charakterizace derivátů přemostěného cyklamu a jejich komplexů s železem a manganem

2014/2015 bakalářská Učitelské kombinace Molekulový magnetismus obhájená 

student: Veronika Fialová (Chemie pro víceoborové studium)
vedoucí bakalářské práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a charakterizace komplexních sloučenin platiny(II) s různě O-substituovanými deriváty 9-deazahypoxantinu

2014/2015 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájená 
student: Anna Böhmerová (Bioanorganická chemie)
vedoucí bakalářske práce: RNDr. Jana Gáliková, Ph.D.
strana: 1 2 3

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz